Ανακατασκευή Διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου προς επανάχρηση – πρώην 2ο Λύκειο Αθηνών

Χρόνος Αποπεράτωσης: Ιούλιος 2016