Επειδή η αξία φαίνεται με την πάροδο του χρόνου...

Είμαστε καθ' όδόν...

Previous slide
Next slide

Η «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε» ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1993 με αρχική ονομασία «ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε».
Τον Οκτώβριο του 1995 αποφασίστηκε η μετονομασία της εταιρίας σε «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε», για την αποφυγή συγχύσεως με άλλη Τεχνική Εταιρία του κλάδου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρίας είναι:

H μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και κάθε ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ νομικής μορφής «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι γραμμένη στο ΥΠΟΜΕΔΙ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), βάση της υπ’ αριθμόν: 00001663-02/08/1999 απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ.

Δημόσια Έργα

Ιδιωτικά Έργα