Ανάπλαση Σταθμού «Μαρούσι»

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Χρόνος Αποπεράτωσης: Νοέμβριος 2003

Gallery