Ανάπλαση Σταθμού «Μοσχάτο»

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Χρόνος Αποπεράτωσης: Απρίλιος 2003

Gallery