Εταιρεία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΙΔΡΥΣΗ

Η «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε» ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1993 με αρχική ονομασία «ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε». Τον Οκτώβριο του 1995 αποφασίστηκε η μετονομασία της εταιρίας σε «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε», για την αποφυγή συγχύσεως με άλλη Τεχνική Εταιρία του κλάδου. Η τροποποίηση του καταστατικού για τη μετονομασία, έγινε μετά από έγκριση της Νομαρχίας Αθηνών Τομέας Ανατ. Αττικής, με αριθ. πρωτ: ΕΜ 5340 / 13-10-1995 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6059 / 24-10-1995.

Αποκλειστικοί μέτοχοι της εταιρίας είναι:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ του Ιωάννου, Πολιτικός Μηχανικός E.M.Π. Προέδρος και Διευθύνων Συμβούλος της Εταιρίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρίας είναι:
H μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και κάθε ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων γενικά, που θα παράγει η ίδια η Εταιρία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. – Επίσης η παραγωγή και εμπορία τέτοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και κάθε είδους υλικών, συσκευών, μηχανισμών και μηχανημάτων χρησιμοποιουμένων στα τεχνικά έργα γενικώς για ενσωμάτωση ή εξοπλισμό των έργων αυτών, είτε αυτά κατασκευάζονται από την ίδια την Εταιρία είτε από τρίτους, οπότε ο σκοπός της Εταιρίας ως προς το σημείο αυτό, είναι η εμπορία αυτών των ειδών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε Έργα του Δημοσίου Τομέα κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες:

 – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚA
– ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
– ΛΙΜΕΝΙΚΑ
– ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
– ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
– ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ
– ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Από τον Αύγουστο του 1998 η Εταιρία διεισδύει δυναμικά και στον Ιδιωτικό Τομέα με αγορά και αξιοποίηση χώρων Επαγγελματικής Στέγης και Οικιστικής Ανάπτυξης.

Η εταιρεία  έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή των  συστημάτων διαχείρισης:
– ISO  9001   : 2015
– ISO 14001  : 2015
– ISO 45001  : 2018
– ISO 39001  : 2012
– ISO 50001  : 2018
– ISO 22301  : 2012
– ISO 37001  : 2016
– ISO 27001  : 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ νομικής μορφής «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι γραμμένη στο ΥΠΟΜΕΔΙ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), βάση της υπ’ αριθμόν: 00001663-02/08/1999 απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ. Η «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε» κατέχει σήμερα 4ης τάξεως Πτυχίο του ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις πιο κάτω κατηγορίες έργων:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟIIΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΤΑΞΗ MEEΠ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ

04/03/2022

04/03/2022

04/03/2022

04/03/2022

04/03/2022

04/03/2022