Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτήριο του γενικού νοσοκομειου Μεσσηνίας - Νοσηλευτική μονάδα Καλαμάτας

ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ